Pravidla a podmínky spotřebitelské soutěže:

1. Pořadatel

Soutěž pořádá Petr Žádník, Doloplazy 309, Doloplazy 309, 78356. IČ: 04470125

2. Termín a místo trvání soutěže

Soutěž probíhá v období od 20.5.2017 do 15.6.2017 včetně, na území České republiky.

3. Účastníci soutěže

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky (dále také „účastník“). V případě účasti osoby mladší 18 let je nutný písemný souhlas zákonného zástupce.

4. Podmínky účasti v soutěži

Podmínkou účasti v soutěži je zodpovězení soutěžní otázky, jež bude zveřejněna na internetových stránkách www.corkme.cz a následném potvrzení účasti v soutěži a potvrzení souhlasu se zařazením emailové adresy a ostatních osobních údajů do databáze Corkme.cz. Na soutěžní otázku musí účastník odpovědět prostřednictvím stránek www.corkme.cz/soutez a dále je účastník soutěže povinen zadat úplně své kontaktní údaje.

Na danou otázku může účastník odpovídat od prvního do posledního dne konání soutěže. Výběr výherců probíhá do konce června 2017. Vyhrává každý 50 účastník, který odpoví správně na otázku prostřednictvím webu www.corkme.cz. Výherci budou o výhře informováni formou emailu ihned po vyhodnocení.

Účastníci mohou soutěžit pouze jednou.

5. Výhra

Po celou dobu soutěže se kontakty z ČR shromažďují do jedné databáze, přičemž vyhrává každý 50 účastník, který správně odpoví na soutěžní otázku, a to prostřednictvím webu tzn. že tato účastníkova správná odpověď bude doručena z webového rozhraní organizátorovi jako 50-tá. Hlavní výhrou je dámská korková kabelka Berlin, která je v nabídce Corkme.cz.

Každý výherce výhry obdrží výherní email, který bude obsahovat informaci o výhře a jejím zaslání. V případě, že si výherce nepřevezme zaslanou výhru, jeho výhra propadá a bude použita opětovně jako výhra pro soutěžícího, který byl následující v pořadí.

Výhry budou distribuovány nejpozději do 15. dnů po vyhlášení výsledků, a to na kontakty, které výherci zadají.

Maximální množství výhry na jednoho účastníka soutěže je 1 ks.

V případě vyčerpání výher je pořadatel povinen o této skutečnosti informovat na webových stránkách www.corkme.cz.

6. Další podmínky

6.1 Výhry budou distribuovány poštou. Pořadatel neodpovídá za nedoručené, poštou poškozené nebo ztracené zásilky s výhrou. Pořadatel neodpovídá za případnou nefunkčnost elektronických komunikačních zařízení či elektronické nebo mobilní sítě.

6.2 Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně tak vyplacení výher v hotovosti či jejich výměna za výhry jiné.

6.3 Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel nebo organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není fair play nebo není založeno na dovednostech soutěžícího dle soutěžních pravidel.

6.4 Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a rodinní příslušníci zaměstnanců pořadatele, organizátora a dalších firem, které se podílejí na této soutěži, ani osoby jim blízké.

6.5 Reklamovat závady na výhře není možné.

6.6 Účastí v soutěži, konkrétně zadáním kontaktu, vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat.

6.7 Zároveň účastník soutěže vyjadřuje zadáním kontaktu svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených za účelem zaslání výhry a za účelem nabízení obchodu nebo služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je firma Petr Žádník se sídlem Doloplazy 309, 783 56, IČ: 04470125. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže. Tento dobrovolný souhlas uděluje účastník soutěže výše uvedenému správci na období 5 let od konce trvání soutěže. Účastník soutěže je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak za přiměřenou úhradu. V případě porušení povinností správcem nebo zpracovatelem je účastník soutěže oprávněn požadovat, aby se správce či zpracovatel zdržel takového jednání, odstranil takto vzniklý stav či poskytl na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby provedl opravu nebo doplnění osobních údajů tak, aby byly pravdivé a přesné. V takovém případě je účastník soutěže rovněž oprávněn požadovat, aby byly jeho osobní údaje zablokovány nebo zlikvidovány, aby mu byla zaplacena peněžitá náhrada, jestliže bylo porušeno jeho právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména, případně je oprávněn se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě. Účastník soutěže si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese správce.

6.8 Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách www.corkme.cz v rámci vyhlášení výsledků soutěže.

6.9 Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky po celou dobu jejího trvání a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.corkme.cz.

6.10 Úplná pravidla této soutěže jsou k dispozici na www.corkme.cz/pravidla-souteze.

6.11 V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel, uvedeným v kterémkoli materiálu prezentujícím tuto soutěž, a těchto úplných pravidel, platí text těchto pravidel.